مقایسه قلم های فارسی و عربی

ممکن است نمایش هر قلم با تاخیر همراه باشد

این تنها یک تلاش صادقانه و ناچیز برای ساخت قلمی Font جدید و تازه از گونه نسخ بود. شاید برای فرد یا افرادی مفید و راهگشا باشد. اگر در اندیشه شما قلم پرستو Parastoo واجد ارزشی می باشد و یا ظرفیتی در قلم می‌بینید پس بیایید با کمک هم (با گزارش اشکالات، پیشنهادات، تغییر و اصلاح آن) از آن، قلمی خوب و مفید بسازیم و بر تنوع و زیبایی فونت فارسی Persian بیفزاییم. این فقط یک نمایش اولیه از قلم پرستو می‌باشد. هر حرفی، هر نویسه ای، هر چیزی قابل تغییر است. چه کلی و چه جزئی. مهم این است که شما بدانید، این قلم می‌تواند آن طور که شما دوست می‌دارید باشد. چه این و چه سایر قلم‌های آزاد.

از محبت خارها گل می‌شود