نام این فونت از وزیر به فونت وزیرمتن تغییر یافته است.
آدرس جدید فونت: http://rastikerdar.github.io/vazirmatn/