نام این فونت از میرزا به فونت وزیر تغییر یافته است.
آدرس جدید فونت: http://rastikerdar.github.io/vazir-font/