نام این فونت از دیروز به فونت ناهید تغییر یافته است.
آدرس جدید فونت: http://rastikerdar.github.io/nahid-font/